iPad koulutukset

Koulutus toteutetaan OPS 2016:n mukaisesti ja se on suunnattu opettajille, rehtoreille ja muulle opetushenkilökunnalle. Kaikkiin koulutuskokonaisuuden kolmeen koulutustilaisuuteen osallistuneet saavat osaamisen merkin (Badge) ”iPad-taituri” tai ”Koodaus haltuun”. Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa.

1.iPad-taituri

A.Perusteet

Opi perustaidot iPadin opetuskäytöstä.

B. Edistynyt käyttö

Opi yhdistämään eri sovelluksia opetuskäytössä.

C. Soveltava käyttö

Sovella osaamistasi eri opetustilanteissa.

2. Koodaus haltuun

OPS:n mukainen koodausopetus iPadin avulla.

A. Koodaamisen perusteet

B. Edistynyt koodaus

C. Soveltava koodaus

3. iPad ja erityistarpeet

Ota oppilaiden erityistarpeet huomioon iPadin avulla.

A.Perusteet

B. Edistynyt käyttö

C. Soveltava käyttö

4. iPad ja varhaiskasvatus

Koutuskokonaisuuden ”iPad varhaiskasvatuksessa” osa-alueet ovat:

A. Medialeikki. Kuvaa ja videoi lasten arkea. Keskustelua ryhmässä materiaalista.

B. Pedagoginen dokumentointi. Kuvaa, videoi, kerro ja piirrä koetut asiat lähiympäristöstäsi.

C. Omat uutiset. Tee lasten kanssa omat uutiset. Kuvaa ja videoi tapahtumia.

D. Opetussuunnitelman mukaiset oppimisen alueet. Opi hyödyntämään iPadia oppimisen eri osa-alueilla.

Räätälöidyt koulutukset

Ota yhteyttä, jos haluatte koulutusta tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä opetuksessa. Suunnittelen jokaisen koulutuksen tarpeidenne ja toiveidenne mukaisesti, haluamassanne paikassa. Koulutuksen taso suunitellaan ryhmän mukaan. Koulutuksen pituus voidaan sovittaa aikataulunne mukaiseksi, ja koulutus voidaan järjestää myös VESO-koulutuksena.

 

Varaa nyt koulutuspäivät!

Yhteystiedot

Utbildningar på svenska

Kurs del 1: Hur kan du som pedagog eller lärare beakta elever i behov av stöd med hjälp av iPad? 

Hur kan du som lärare utnyttja lärplatta i undervisningen för att förbättra och underlätta inlärningen för elever som har läs-och/skrivsvårigheter.

I utbildningen får du konkreta förslag på appar och inställningar som stöder lärandet för elever som har utmaningar med att läsa och/skriva. Deltagarna får prova på flera appar som kan underlätta i vardagen, stöda och inspirera elever med läs- och skrivssvårigheter. Ta med egen iPad.

Till utbildningen tas högst 20 deltagare.

Hur kan du använda iPad i verksamheten i daghem?
Alla delar i utbildningen utgår från Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016. De olika delarna blidar tillsammans en helhet.
A. Medielek. Fota och filma i barnens inlärningsmiljö. Samtala i grupp om bilderna och filmerna.
B. Pedagogisk dokumentation. Dokumentera vardagen genom att fota, filma, berätta och rita.
C. Egna nyheter. Gör egna nyheter med barnen. Filma och fota händelser. Materialet kan sedan bli faktanyheter eller påhittade nyheter.
D. Lärområden. Tillämpa de olika lärområdena från planen för småbarnspedagogik i den dagliga verksamheten tillsammans med iPad.

Ta kontakt om ni önskar annan utbildning i hur man tillämpar informations- och kommunikationsteknik i undervisningen. Varje utbildning planeras enligt önskemål och behov. Nivån på utbildningen utgår från deltagarna. Utbildningarnas längd kan också anpassas efter önskemål och kan till exempel genomföras som obligatorisk fortbildning (VESO).

Kontaktuppgifter

* Utbildningsanordnaren har rätt att göra förändringar eller flytta datum om det anmäls för få deltagare till kursen.

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑